201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702SV01SVINFO_JUDICIAL20180508202121

Mål T-283/15: Tribunalens dom av den 8 maj 2018 – Esso Raffinage mot Echa (REACH — Utvärdering av registreringsunderlag — Kontroll av att registreringsanmälan uppfyller kraven — Kontroll av inlämnad information och uppföljning av utvärderingen av registreringsunderlag — Kraven förklaras inte vara uppfyllda — Tribunalens behörighet — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Villkoret direkt och personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Rättslig grund — Artiklarna 41, 42 och 126 i förordning (EG) nr 1907/2006)


C2312018SV2010120180508SV0023201212

Tribunalens dom av den 8 maj 2018 – Esso Raffinage mot Echa

(Mål T-283/15) ( 1 )

”(REACH — Utvärdering av registreringsunderlag — Kontroll av att registreringsanmälan uppfyller kraven — Kontroll av inlämnad information och uppföljning av utvärderingen av registreringsunderlag — Kraven förklaras inte vara uppfyllda — Tribunalens behörighet — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Villkoret direkt och personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Rättslig grund — Artiklarna 41, 42 och 126 i förordning (EG) nr 1907/2006)”

2018/C 231/23Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Esso Raffinage (Courbevoie, Frankrike) (ombud: M. Navin-Jones, solicitor)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere och M. Heikkilä)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze), Republiken Frankrike (ombud: D. Colas och J. Traband) och Konungariket Nederländerna (ombud: M. de Ree, M. Bulterman och M. Noort)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av Echas skrivelse av den 1 april 2015, som var adresserad till Frankrikes ministerium för miljö, hållbar utveckling, transport och bostäder och hade rubriken ”Efter utvärdering av registreringsunderlaget förklaras kraven inte vara uppfyllda enligt förordning (EG) nr 1907/2006”.

Domslut

1)

Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) skrivelse av den 1 april 2015, som var adresserad till Frankrikes ministerium för miljö, hållbar utveckling, transport och bostäder och hade rubriken ”Efter utvärdering av registreringsunderlaget förklaras kraven inte vara uppfyllda enligt förordning (EG) nr 1907/2006”, inklusive bilagan till skrivelsen, ogiltigförklaras.

2)

Esso Raffinage och Echa ska bära sina rättegångskostnader.

2.

Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike och Konungariket Nederländerna ska bära sina rättegångskostnader.


( 1 ) EUT C 320, 28.9.2015.