25.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 27/27


Överklagande ingett den 23 november 2015 av Schniga GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 10 september 2015 i de förenade målen T-91/14 och T-92/14, Schniga mot växtsortsmyndigheten

(Mål C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Schniga GmbH (ombud: G. Würtenberger, R. Kunze, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Gemenskapens växtsortsmyndighet, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 10 september 2015 i de förenade målen T-91/14 och T-92/14, och

förplikta växtsortsmyndigheten och intervenienterna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av artikel 7 i förordning nr 2100/94 (1) om gemenskapens växtförädlarrätt samt av artiklarna 22 och 23 i förordning nr 1239/95 (2) av den 31 maj 1995.

Tribunalen gjorde en oriktig bedömning av växtsortsmyndighetens ordförandes befogenhet att införa ytterligare kriterier i samband med prövningen av en växtsort som är föremål för en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt.

Tribunalen gjorde en oriktig bedömning av vilken rättslig karaktär som tillkommer de tekniska protokoll och riktlinjer som ska tillämpas vid den tekniska provningen av en växtsort som är föremål för en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt. Detta ledde i sin tur till en oriktig bedömning av vid vilken tidpunkt växtsortsmyndighetens ordförande har rätt att besluta att en ny egenskap som gör det möjligt att fastställa att den nya växtsorten har särskiljbarhet får beaktas.

Tribunalen gjorde en oriktig bedömning av följden av tillämpningen av rättssäkerhetsprincipen samt av principerna om växtsortsmyndighetens objektivitet och om likabehandling i fråga om växtsortsmyndighetens ordförandes beslut som rör provning av en ny växtsort.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 60, s. 196).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1239/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 i fråga om förfaranden inför Gemenskapens växtsortmyndighet (EGT L 121, s. 37).