25.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 27/2


Överklagande ingett den 18 september 2015 av Rainer Typke av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 2 juli 2015 i mål T-214/13, Rainer Typke mot Europeiska kommissionen

(Mål C-491/15 P)

(2016/C 027/03)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Rainer Typke (ombud: advokat C. Cortese)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 2 och 3 i domslutet i tribunalens dom av den 2 juli 2015 i mål T-214/13, Reiner Typke mot Europeiska kommissionen,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens generalsekretariats beslut i förfarande Gestdem 2012/3258

förplikta kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader i första och andra instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet anför klaganden en enda grund, som delas upp i två delgrunder.

För det första gjorde tribunalen en felaktig tolkning av förordning 1049/2001 (1), i synnerhet av artikel 3a och artikel 4.6, genom att anta att tillämpningen av dessa artiklar i förhållande till normaliserade relationsdatabaser kräver att en åtskillnad görs mellan delvis tillgång till handlingar som lagras i en relationsdatabas, och enbart tillgång till information som databasen innehåller. Eftersom det senare alternativet påstås innebära att ett nytt dokument skapas är förordningens bestämmelser om tillgång inte tillämpliga i sådana fall. Tribunalen gjorde särskilt en felaktig bedömning då den i huvudsak fann att förordning 1049/2001 inte är tillämplig på en ansökan om tillgång till en normaliserad relationsdatabas som kräver att SQL-frågor tas fram som inte använts tidigare av den tillfrågade institutionen ”mer eller mindre regelbundet för den databas som är aktuell i förevarande mål”och är ”förprogrammerade”, eftersom en sådan sökning inte skulle kunna utföras med hjälp av de sökverktyg som är tillgängliga för den aktuella databasen, vilket skulle därmed innebära att ett nytt dokument skapades.

För det andra gjorde tribunalen en felaktig bedömning då den fann att klagandens ansökan inte avsåg en befintlig handling, och under alla omständigheter inte föll inom tillämpningsområdet för förordning 1049/2001, grundat på följande felaktiga antaganden:

det vore omöjligt för den tillfrågade institutionen att bevilja ansökan om tillgång, eftersom befintliga handlingar inte skulle motsvara sökningen (tribunalens dom, punkt 73)

klagandens ansökan skulle klassificeras enligt ett schema som inte finns i denna databas, i synnerhet på grund av viss behandling av de aktuella uppgifterna som skulle krävas (tribunalens dom, punkterna 58, 66, 68; 62,63)

det skulle innebära att ett nytt dokument skapades som innehöll information i ett nytt format och enligt urvalskriterier som uppställts av klaganden (tribunalens dom, punkterna 61,67)

Genom de antaganden som kritiserats i detta stycke missuppfattade dessutom tribunalen den ingivna och tillgängliga bevisningen. Detsamma gäller angående tribunalens uttalande att en laglighetspresumption är tillämplig i förevarande fall för varje förklaring från en institution att begärda handlingar inte finns (tribunalens dom, punkt 66).


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

EUT L 145, s. 43