19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28 augusti 2015 – P mot Q

(Mål C-455/15)

(2015/C 346/12)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Varbergs tingsrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: P

Svarande: Q

Tolkningsfråga

Ska Varbergs tingsrätt, enligt artikel 23 punkt a Bryssel Il-förordningen (1) eller någon bestämmelse och utan hinder av artikel 24 nämnd förordning, vägra att erkänna Silute tingsrätts dom av den 18 februari 2015, och därmed fortsätta handläggningen av det vid Varbergs tingsrätt pågående vårdnadsmålet?


(1)  Rådets förordning nr 2201/2003 EG av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, s. 1)