7.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 294/38


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de commerce de Paris (Frankrike) den 25 juni 2015 – Eco-Emballages SA mot Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

(Mål C-313/15)

(2015/C 294/49)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de commerce de Paris

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Eco-Emballages SA

Svarande: Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

Tolkningsfråga

Omfattar begreppet förpackning såsom det definieras i artikel 3 i direktiv 94/62/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2004/12/EG, papphylsor (rullar, tuber, cylindrar) runt vilka böjligt material har virats, såsom papper eller plastfolie, och som säljs till konsumenter (1)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG av den 11 februari 2004, om ändring av direktiv 94/62/EG av den om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 47, s. 26).