21.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 17 juni 2015 – Edyta Mikołajczyk mot Marie Louise Czarnecka och Stefan Czarnecki

(Mål C-294/15)

(2015/C 311/23)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Edyta Mikołajczyk

Motpart: Marie Louise Czarnecka och Stefan Czarnecki

Tolkningsfrågor

1)

Omfattas förfaranden för att annullera ett äktenskap som inletts när en av makarna är död av tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (1)?

2)

För det fall fråga 1 ska besvaras jakande: Omfattar ovannämnda förordnings tillämpningsområde även förfaranden om annullering av ett äktenskap som inleds av en annan person än någon av makarna?

3)

För det fall fråga 2 ska besvaras jakande: Kan en domstol i ett förfarande angående annullering av ett äktenskap, vilket inletts av en annan person än någon av makarna, vara behörig med stöd av någon av behörighetsgrunderna i artikel 3.1 a femte och sjätte strecksatserna?


(1)  EUT L 338, s. 1.