7.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 294/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 3 juni 2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Mål C-263/15)

(2015/C 294/28)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria (Ungern)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Tolkningsfrågor

1)

Ska, under sådana omständigheter som i det nationella målet, sökandena anses agera i egenskap av beskattningsbara personer, med hänsyn till att tolkningen av artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet (1) inte utsluter verksamhet som bedrivs av ett gazdasági társaság (bolag) från definitionen av ekonomisk verksamhet ens när detta enbart kan bedriva kompletterande ekonomisk förvärvsverksamhet?

2)

Är den omständigheten att en stor del av investeringen finansieras med hjälp av ett statligt stöd och att sökandebolagen, i samband med nyttjandet, erhåller intäkter genom uttag av en begränsad avgift, av betydelse för frågan huruvida bolagen kan betraktas som beskattningsbara personer?

3)

För det fall den andra frågan ska besvaras nekande, ska nämnda ”avgift” anses utgöra ersättningen för en tjänst och föreligger det en direkt koppling mellan tillhandahållandet av tjänsten och betalningen av ersättningen?

4)

Medför utnyttjandet av investeringen att sökandebolagen tillhandahåller tjänster i den mening som avses i artikel 24 i mervärdesskattedirektivet, eller kan det inte anses röra sig om ett tillhandahållande av tjänster därför att det innebär ett fullgörande av en lagstadgad skyldighet?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).