22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Sverige) den 21 april 2015 – Borealis AB m.fl. mot Naturvårdsverket

(Mål C-180/15)

(2015/C 205/30)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Svarande: Naturvårdsverket

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Är det vid beräkning av den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för industrisektorn förenligt med artikel 10a.1 och 10a.4 i handelsdirektivet (1) att hänföra samtliga utsläpp vid förbränning av restgaser för elproduktion till auktionspotten och inte till Industritaket, trots att utsläppen från restgaserna är berättigad till gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel l0a.l i handelsdirektivet?

2)

Är det vid beräkning av den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för industrisektorn förenligt med artikel 10a.l och 10a.4 i handelsdirektivet att vid produktion av värme i kraftvärmeanläggningar för vidare leverans till ETS- anläggningar hänföra samtliga uppkomna utsläpp till auktionspotten och inte till Industritaket, trots att utsläppen vid produktion av värmen är berättigad till gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a.4 i handelsdirektivet?

3)

Om svaret på någon av frågorna 1-2 är nej, är i så fall beräkningen av industrins andel (34,78 procent) av de totala utsläppen under referensperioden korrekt?

4)

Är kommissionens beslut 2013/448/EU (2) ogiltigt och i strid med artikel 10a.5 tredje stycket i handelsdirektivet eftersom kommissionens beräkning av Industritaket medför att en sektorsövergripande korrigeringsfaktor oundvikligen måste tillämpas istället för ”vid behov”?

5)

Har produktriktmärket för råjärn fastställts i enlighet med artikel 10a.2 i handelsdirektivet mot bakgrund av att utgångspunkten vid fastställandet av principerna for hur förhandsriktmärkena ska sättas ska vara genomsnittsprestandan för de 10 procent mest effektiva anläggningarna inom den relevanta sektorn?

6)

Är det vid tilldelning av gratis utsläppsrätter för leverans av värme till privata hushåll förenligt med artikel 10a.4 i handelsdirektivet att inte ge tilldelning av fria utsläppsrätter för värme som exporterats till privata hushåll?

7)

Är det vid ansökan om tilldelning av gratis utsläppsrätter förenligt med bilaga IV till kommissionens beslut 2011/278/EU (3) att, såsom Naturvårdsverket förfarit, inte ange samtliga växthusgasutsläpp i samband med produktion av värme som exporteras till privata hushåll?

8)

Är det vid tilldelning av gratis utsläppsrätter för leverans av värme till privata hushåll förenligt med artikel 10a.l och 10a.4 i handelsdirektivet samt artikel 10.3 i kommissionens beslut 2011/278/EU att inte ge tilldelning av extra gratis utsläppsrätter för det fossila utsläpp som överskrider den tilldelning som ges för värmen som levereras till privata hushåll?

9)

Är det vid ansökan om tilldelning av gratis utsläppsrätter förenligt med bilaga IV till kommissionens beslut 2011/278/EU att, såsom Naturvårdsverket förfarit, justera siffrorna i ansökan så att växthusgasutsläpp hänförliga till förbränning av restgaser likställs med förbränning av naturgas?

10)

Innebär artikel 10.8 i kommissionens beslut 2011/278/EU att en verksamhetsutövare inte kan få tilldelning av gratis utsläppsrätter för konsumtion av värme i en delanläggning med värmeriktmärke producerad i en annan delanläggning med bränsleriktmärke?

11)

Om svaret på fråga 10 är ja, står artikel 10.8 i kommissionens beslut 2011/278/EU i strid med artikel 10a. 1 i handelsdirektivet?

12)

Är det vid tilldelning av gratis utsläppsrätter för konsumtion av värme förenligt med handelsdirektivet och vägledningsdokument nr 2 och 6 att i den bedömningen beakta från vilken värmekälla som den konsumerade värmen härrör?

13)

Är kommissonens beslut 2013/448/EU ogiltigt och i strid med artikel 290 FEUF, artikel 10a.1 och 10a.5 i handelsdirektivet mot bakgrund av att det ändrar beräkningsmetoden i artikel 10a.5 andra stycket a) och b) i handelsdirektivet genom att från beräkningsunderlaget utesluta utsläpp som uppstår i samband med förbränning av restgaser och produktion av kraftvärme trots att gratis tilldelning av utsläppsrätter beviljas för detta i enlighet med artikel 10a.1 och 10a.4 i handelsdirektivet och kommissonens beslut 2011/278/EU?

14)

Ska mätbar värme i form av ånga från en ETS-anläggning som levereras till ett ångnät med flera ångförbrukare, varav minst en är en icke ETS-anläggning, anses utgöra en delanläggning med värmeriktmärke enligt artikel 3 c) i kommissonens beslut 2011/278/EU?

15)

Har det för svaret på fråga 14 någon betydelse

a)

om ångnätet ägs av den största ångförbrukaren inom nätet och denna förbrukare är en ETS-anläggning,

b)

vilken andel av de totala värmeleveranserna till ångnätet som förbrukas av den störste förbrukaren,

c)

hur många leverantörer respektive förbrukare av ånga det finns inom ångnätet,

d)

om det föreligger osäkerhet i fråga om vem som har producerat den mätbara värme som respektive ångförbrukare tillgodogör sig, samt

e)

om fördelningen av ångförbrukningen inom nätet kan komma att förändras så att flera ångförbrukare som är icke ETS-anläggningar tillkommer eller befintliga icke ETS-anläggningars förbrukning ökar?

16)

Om svaret på fråga 14 är beroende av omständigheter i det enskilda fallet, vilka omständigheter ska då tillmätas betydelse?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32).

(2)  Kommissionens beslut av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 240, s. 27).

(3)  Kommissionens beslut av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, s. 1).