Mål C‑290/15

Patrice D’Oultremont m.fl.

mot

Région wallonne

(begäran om förhandsavgörande från Conseil d’État (Belgien))

”Begäran om förhandsavgörande — Miljökonsekvensbedömning av vissa planer och program — Direktiv 2001/42/EG — Artiklarna 2 a och 3.2 a — Begreppet ’planer och program’ — Villkor i en kungörelse för byggnation av vindkraftverk — Bestämmelser rörande bland annat säkerhetsåtgärder, kontrollåtgärder, reparationsåtgärder, ställande av säkerhet och bullernormer fastställda med beaktande av för vilket ändamål som områdena ska användas”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 27 oktober 2016

Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa planer och program – Direktiv 2001/42 – Plan och program – Begrepp – Villkor i en kungörelse för byggnation av vindkraftverk – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42, artiklarna 2 a och 3.2 a)

Artiklarna 2 a och 3.2 a i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan ska tolkas så, att en kungörelse som innehåller diverse bestämmelser om byggnation av vindkraftverk som ska iakttas vid tillståndsgivning för uppförande och drift av sådana anläggningar – omfattas av begreppet ”planer och program” i den mening som avses i direktivet.

Prövningen av villkoren i nämnda artiklar – i syfte att fastställa huruvida en kungörelse kan anses omfattas av nämnda begrepp – ska bland annat utföras mot bakgrund av syftet med direktivet, vilket består i att beslut som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska bli föremål för en miljöbedömning.

Det finns dessutom anledning att reducera möjligheterna att kringgå de skyldigheter som följer av direktiv 2001/42, exempelvis genom att olika delåtgärder vidtas, vilket minskar den ändamålsenliga verkan med direktivet. Mot bakgrund av detta syfte avser begreppet ”planer och program” alla rättsakter som – genom att regler och förfaranden för kontroll som är tillämpliga inom den aktuella sektorn definieras – fastställer en omfattande samling kriterier och former för utfärdande av tillstånd och genomförande av ett eller flera projekt som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Tekniska normer, driften, förebyggande av olyckor och bränder, bullernormer, reparationsåtgärder och ställande av säkerhet med avseende på vindkraftverken är av tillräckligt stor betydelse och räckvidd för fastställelsen av tillämpliga villkor för den berörda sektorn. Vidare är de miljöval som görs mot bakgrund av nämnda normer avgörande för vilka villkor som uppställs för kommande tillstånd avseende konkreta projekt för uppförande och drift av vindkraftsparker.

(se punkterna 47–50 och 54 samt domslutet)