27.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 63/7


Domstolens beslut av den 10 november 2016 – Alain Laurent Brouillard mot Europeiska unionens domstol

(Mål C-590/15 P) (1)

((Överklagande - Artikel 181 i domstolens rättegångsregler - Offentlig upphandling av tjänster - Förfarande för förhandlad upphandling med syfte att ingå ramavtal om översättning av juridiska texter - En föreslagen anbudsgivare utesluts - Yrkesmässig kapacitet - Krav på fullständig juristutbildning - Erkännande av examensbevis))

(2017/C 063/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Alain Laurent Brouillard (ombud: P. Vande Casteele, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens domstol (ombud: J. Inghelram och S. Chantre)

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Alain Laurent Brouillard ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 48, 8.2.2016