13.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 382/7


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 september 2017 – Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål C-552/15) (1)

((Fördragsbrott - Frihet att tillhandahålla tjänster - Motorfordon - Uthyrning eller leasing av ett motorfordon genom en person med hemvist i en medlemsstat från en leverantör som är etablerad i en annan medlemsstat - Registreringsskatt - Uttag av hela skatten vid registreringstidpunkten - Villkor för återbetalning av skatten - Proportionalitet))

(2017/C 382/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Wasmeier och J. Tomkin)

Svarande: Irland (ombud: E. Creedon, L. Williams och M. A. Joyce, biträdda av M. Collins, SC, S. Kingston och C. Daly, BL)

Domslut

1)

Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 56 FEUF genom att ålägga en skyldighet att i förväg betala hela den registreringsskatt för fordon som är tillämplig vid en slutgiltig registrering, oberoende av den faktiska begränsade varaktigheten av den planerade användningen i Irland av ett fordon som importerats till Irland och trots att den begränsade leasing- eller hyresperioden har fastställts exakt och är känd i förväg.

2)

Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 56 FEUF genom att inte föreskriva att ränta ska betalas vid återbetalning av registreringsskatten för fordon och genom att som administrationsavgift dra av 500 euro från det belopp avseende registreringsskatt som ska återbetalas.

3)

Irland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 414, 14.12.2015.