30.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 30/12


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike, Orange, Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-486/15 P) (1)

((Överklagande - Statligt stöd - Finansiella åtgärder till förmån för France Télécom - Erbjudande om aktieägartillskott - Offentliga uttalanden av företrädare för franska staten - Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden - Begreppet stöd - Begreppet ekonomisk fördel - Kriteriet avseende en rationell privat investerare - Tribunalens motiveringsskyldighet - Domstolsprövningens gränser - Missuppfattning av det omtvistade beslutet))

(2017/C 030/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan och T. Maxian Rusche)

Övriga parter i målet: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, D. Colas och J. Bousin), Orange, tidigare France Télécom (ombud: advokaterna S. Hautbourg och S. Cochard-Quesson), Förbundsrepubliken Tyskland

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 381, 16.11.2015.