18.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 25 oktober 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-467/15 P) (1)

((Överklagande - Statligt stöd - Stöd som Republiken Italien har beviljat mjölkproducenter - Stödordning avseende återbetalning av mjölkavgifter - Villkorligt beslut - Beslut antaget av Europeiska unions råd med stöd av artikel 108.2 tredje stycket FEUF - Förordning (EG) nr 659/1999 - Artikel 1 b och c - Befintligt stöd - Nytt stöd - Begrepp - Ändring av ett befintligt stöd med åsidosättande av ett villkor som säkerställer stödets förenlighet med den inre marknaden))

(2017/C 437/03)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: V. Di Bucci och P. Němečková)

Övrig part i målet: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av S. Fiorentino och P. Grasso, avvocati dello Stato)

Domslut

1)

Punkterna 1, 2 och 4 i domslutet i Europeiska unionens tribunals dom av den 24 juni 2015, Italien/kommissionen (T-527/13, EU:T:2015:429), upphävs.

2)

Den talan som Republiken Italien väckt vid Europeiska unionens tribunal i mål T-527/13 ogillas.

3)

Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för kommissionen i förfarandena vid tribunalen som domstolen.


(1)  EUT C 406, 7.12.2015.