21.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/4


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra mot ”Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

(Mål C-436/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen - Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 - Artikel 3.1 - Stöd från Sammanhållningsfonden - Projekt för att utveckla ett regionalt system för avfallshantering - Oegentligheter - Begreppet flerårigt program - Definitiv avslutning av det fleråriga programmet - Preskriptionstid))

(2017/C 277/04)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Motpart:”Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

Ytterligare deltagare i rättegången: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, ”Skirnuva” UAB, ”Parama” UAB, ”Alkesta” UAB, ”Dzūkijos statyba” UAB

Domslut

1)

Ett sådant projekt som det aktuella projektet, som bestod i skapandet av ett avfallshanteringssystem i en viss region, och vars genomförande planerades att pågå i flera år och finansieras med Europeiska unionens medel, omfattas av begreppet flerårigt program i den mening som avses i artikel 3.1 andra stycket andra meningen i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

2)

Artikel 3.1 i förordning nr 2988/95 ska tolkas så, att preskriptionstiden för en oegentlighet som begåtts inom ramen för ett flerårigt program, såsom det aktuella projektet, börjar löpa från och med att oegentligheten i fråga begicks, i enlighet med artikel 3.1 första stycket i förordning nr 2988/95. När det rör sig om en kontinuerlig eller upprepad oegentlighet ska preskriptionstiden dock beräknas från den dag då oegentligheten upphörde, i enlighet med artikel 3.1 andra stycket i förordning nr 2988/95.

Vidare ska ett flerårigt program anses vara definitivt avslutat i den mening som avses i artikel 3.1 andra stycket andra meningen i förordning nr 2988/95 vid det slutdatum som angetts för detta program, enligt de bestämmelser som styr programmet. I synnerhet ska ett program som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1264/1999 av den 21 juni 1999, rådets förordning (EG) nr 1265/1999 av den 21 juni 1999, och akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen, anses definitivt avslutat i den mening som avses i nämnda bestämmelse det datum som i Europeiska kommissionens beslut om godkännande av detta projekt anges som slutdatum för fullbordande av arbetena och för genomförande av betalningar för de tillhörande stödberättigande utgifterna, om inte kommissionen genom ett nytt beslut eventuellt har beslutat om förlängning.


(1)  EUT C 337, 12.10.2015.