3.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 213/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgien) – brottmål mot Luc Vanderborght

(Mål C-339/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 56 FEUF - Frihet att tillhandahålla tjänster - Tillhandahållande av tandvård - Nationell lagstiftning som innehåller ett ovillkorligt förbud att göra reklam för tandvårdstjänster - Gränsöverskridande inslag - Skydd för folkhälsan - Proportionalitet - Direktiv 2000/31/EG - Informationssamhällets tjänster - Reklam på en webbplats - Utövare av reglerad yrkesverksamhet - Yrkesetiska regler - Direktiv 2005/29/EG - Otillbörliga affärsmetoder - Nationella bestämmelser om hälso- och sjukvård - Nationell lagstiftning om reglerad yrkesverksamhet))

(2017/C 213/07)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Luc Vanderborght

Domslut

1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) ska tolkas så, att det inte utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som i det nationella målet, vilken dels skyddar folkhälsan och tandläkaryrkets anseende genom att allmänt och ovillkorligt förbjuda varje form av reklam för tandvårdstjänster, dels fastställer vissa krav om återhållsamhet vid skyltning för en tandläkarmottagning.

2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) ska tolkas så, att det utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som i det nationella målet som allmänt och ovillkorligt förbjuder varje form av reklam för tandvårdstjänster genom att förbjuda alla former av kommersiella meddelanden på elektronisk väg, inbegripet på en webbplats som skapats av en tandläkare.

3)

Artikel 56 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som i det nationella målet som allmänt och ovillkorligt förbjuder varje form av reklam för tandvårdstjänster.


(1)  EUT C 311, 21.9.2015.