28.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 441/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 6 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Italien) – Tecnoedi Costruzioni Srl mot Comune di Fossano

(Mål C-318/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling av byggentreprenader - Direktiv 2004/18/EG - Artikel 7 c - Tröskelvärden vid offentlig upphandling - Tröskelvärde ej uppnått - Onormalt låga anbud - Automatisk uteslutning - Den upphandlande myndighetens möjlighet att automatiskt utesluta anbudsgivare - Den upphandlande myndighetens skyldigheter till följd av etableringsfriheten, friheten att tillhandahålla tjänster och icke-diskrimineringsprincipen - Kontrakt som företer ett bestämt gränsöverskridande intresse))

(2016/C 441/03)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tecnoedi Costruzioni Srl

Motpart: Comune di Fossano

Domslut

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Regionala förvaltningsdomstolen i Piemonte) genom beslut av den 29 april 2015 avvisas.


(1)  EUT C 311, 21.9.2015.