8.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 48/6


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 10 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – TSI GmbH mot Hauptzollamt Aachen

(Mål C-183/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Undernummer 9027 10 10 - Apparater för UV-mätning av partiklars aerodynamiska diameter - Handhållna partikelräknare))

(2016/C 048/09)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: TSI GmbH

Motpart: Hauptzollamt Aachen

Domslut

Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1031/2008 av den 19 september 2008, ska tolkas på så sätt att apparater för UV-mätning av partiklars aerodynamiska diameter och handhållna partikelräknare, såsom de som avses i det nationella målet, inte omfattas av undernummer 9027 10 10 i KN.


(1)  EUT C 254, 3.8.2015.