19.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 343/6


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 21 juli 2016– Europeiska kommissionen mot Rumänien

(Mål C-104/15) (1)

((Fördragsbrott - Miljöskydd - Direktiv 2006/21/EG - Avfallshantering - Utvinning av malm - Avrinningsbassänger - Stoftutsläpp - Små stoftpartiklar i luften - Förorening - Människors hälsa - Obligatoriska förebyggandeåtgärder - Artiklarna 4 och 13 - Fastställelse av underlåtenhet))

(2016/C 343/08)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano och D. Loma-Osorio Lerena)

Svarande: Rumänien (ombud: R. H. Radu, E. Gane, A. Buzoianu och R. Haţieganu)

Domslut

1)

Rumänien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4 och 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG, genom att inte vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att stoft förflyttas från ytan på förlängningen av Boşneagdammen.

2)

Rumänien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 146, 4.5.2015