1.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 431/38


Talan väckt den 22 september 2014 — Niche Generics mot kommissionen

(Mål T-701/14)

(2014/C 431/61)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Niche Generics Ltd (Hitchin, Storbritannien) (ombud: E. Batchelor, M. Healy, Solicitors, och F. Carlin, Barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet,

upphäva eller i vart fall nedsätta böterna, och

förplikta kommissionen att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader i detta förfarande.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014) 4955 final av den 9 juli 2014 i ärende AT.39612 – Perindopril (Servier).

Till stöd för talan har sökanden anfört elva grunder.

1.

I den första grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen inte gjorde en korrekt tillämpning av om det rättsliga kriteriet ”objektivt nödvändigt” i syfte att fastställa huruvida förlikningen i patenttvisten mellan sökanden och Servier omfattas av artikel 101.1 FEUF .

2.

I den andra grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte likabehandlingsprincipen genom att inte tillämpa riktlinjerna för gruppundantagsförordningen avseende tekniköverföring på sökandens förlikning.

3.

I den tredje grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att anse att förlikningen utgjorde en överträdelse av artikel 101.1 FEUF på grund av dess syfte.

4.

I den fjärde grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde en felaktig tillämpning av sitt eget rättsliga kriterium ”överträdelse på grund av dess syfte” på de särskilda omständigheter som gällde för sökanden.

5.

I den femte grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fastställde att förlikningsavtalet hade konkurrensbegränsande verkan.

6.

I den sjätte grunden, som anförts alternativt, har sökanden gjort gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte medge att förlikningsavtalet uppfyllde undantagskriterierna i artikel 101.3 FEUF.

7.

I den sjunde grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte sökandens rätt till försvar och principen om en god förvaltningssed genom att utöva påtryckningar i dess undersökning avseende handlingar som omfattas av rättsligt skydd.

8.

I den åttonde grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte likabehandlingsprincipen när den beräknade böterna genom att behandla sökanden annorlunda i förhållande till Servier utan att anföra något sakligt skäl.

9.

I den nionde grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte proportionalitetsprincipen, dess egna riktlinjer för beräkning av böter och tidigare Fastställd praxis När den ålades sökanden böter.

10.

I den tionde grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte artikel 23.2 i förordning nr 1/2003 (1) genom att överskrida 10-procentstaket vid beräkning av böterna.

11.

I den elfte grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte sin motiveringsskyldighet enligt artikel 296 FEUF när det gäller beräkningen av böterna och dess bedömning av hur allvarlig sökandens överträdelse var.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna [101 FEUF] och [102 FEUF] (EGT L 1, 2003, s. 1).