13.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 361/25


Talan väckt den 11 augusti 2014 – Souruh mot rådet

(Mål T-612/14)

2014/C 361/38

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Souruh SA (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaterna E. Ruchat och C. Cornet d’Elzius)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att sökandens talan kan prövas och att den är välgrundad,

följaktligen, ogiltigförklara beslut 2014/309/Gusp av den 28 maj 2014 och de därmed sammanhängande genomförandeåtgärder, i den mån som de avser sökanden,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder vilka i huvudsak är identiska med eller liknar de grunder som gjorts gällande inom ramen för mål T-432/11, Makhlouf mot rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.