29.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 339/20


Talan väckt den 16 juli 2014 – Sheraton International IP mot harmoniseringsbyrån – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Mål T-536/14)

2014/C 339/24

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Sheraton International IP LLC (Stamford, Förenta staterna) (ombud: advokaten E. Armijo Chávarri)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 april 2014 i de förenade ärendena R 240/2013-5 och R 303/2013-5, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motpart vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande orden ”PARK REGIS” för tjänster i klasserna 35, 36 och 43 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 9 4 88  933

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsvarumärkesregistreringar, internationella varumärkesregistreringar och det välkända varumärket ”ST REGIS”

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009