1.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 431/28


Talan väckt den 4 juli 2014 — Sverige mot kommissionen

(Mål T-521/14)

(2014/C 431/50)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och K. Sparrman)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att Europeiska kommissionen, genom att underlåta att anta delegerade akter för att närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper, har brutit mot artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 5.3 i biocidförordningen (1) ska kommissionen senast den 13 december 2013 anta delegerade akter för att närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper. Sökanden gör gällande att genom att inte anta sådana delegerade akter har kommissionen underlåtit att vidta åtgärder som den är rättsligt förpliktad att göra. Sökanden har anmodat kommissionen att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5.3 i biocidförordningen utan att kommissionens svar, enligt sökanden, inneburit ett ställningstagande till denna anmodan i den mening som avses i artikel 265 andra stycket FEUF. Sökanden hävdar att kommissionen inte heller har vid tiden för stämningsansökan vidtagit åtgärder som medfört att den åberopade underlåtenheten upphört. Enligt sökanden har kommissionen underlag för att närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper och en tillämpning av de kriterier, som enligt andra och tredje styckena i artikel 5.3 i biocidförordningen ska gälla intill dess kommissionen har antagit delegerade akter med kriterier för hormonstörande ämnen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, s. 1).