23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/58


Tribunalens beslut av den 8 oktober 2015 – Nieminen mot rådet

(Mål T-464/14 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandena åren 2010 och 2011 - Beslut att inte befordra klaganden till lönegrad AD 12 - Rätt till en rättvis rättegång - Rätten till försvar - Omfattningen av domstolsprövningen i första instans - Uppenbart oriktig bedömning - Det inte har skett felaktig rättstillämpning och bevisningen har inte missuppfattats - Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund))

(2015/C 389/66)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Risto Nieminen (Kraainem, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter J.-N. Louis)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och E. Rebasti)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 10 april 2014 i målet Nieminen/rådet (F 81/12, REUP, EU:F:2014:50), med yrkande om att den domen ska upphävas.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Risto Nieminen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 261, 11.8.2014.