7.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 294/66


Tribunalens beslut av den 9 juni 2015 – Bayer MaterialScience mot kommissionen

(Mål T-282/14) (1)

((Statligt stöd - Åtgärder vidtagna av Tyskland till stöd för elektricitet producerad genom förnybara energikällor och elintensiva företag - Beslut om att inleda förfarande enligt artikel 108. 2 FEUF - Slutgiltigt beslut har fattats efter det att talan väckts - Anledning saknas att döma i saken))

(2015/C 294/80)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Tyskland) (ombud:advokaterna C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer och T. Woltering)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och R. Sauer, biträdda av advokaterna C. von Donat och G. Quardt)

Saken

Begäran om partiell ogiltigförklaring av kommissionens slutgiltiga beslut C (2013) 4424 av den 18 december 2013 om att inleda det förfarande som föreskrivs i artikel 108. 2 FEUF med anledning av åtgärder vidtagna av Förbundsrepubliken Tyskland till stöd för elektricitet från förnybara energikällor och energiintensiva konsumenter (Statligt stöd SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Det finns inte längre anledning att pröva ansökan om intervention från Eftas tillsynsmyndighet.

3)

Bayer MaterialScience AG ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

4)

Eftas tillsynsmyndighet ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 223, 14.7.2014.