3.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/41


Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Mayer mot Efsa

(Mål T-493/14) (1)

((Utstationerad nationell expert - Efsas regler om utstationerade nationella experter - Beslut att inte förlänga utstationeringen - Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Nekad tillgång - Undantag avseende skyddet för den enskildes privatliv och integritet - Skydd av personuppgifter - Förordning (EG) nr 45/2001 - Begäran om fastställelse och föreläggande - Inlaga som kompletterar ansökan - Ändring av yrkanden - Upptagande till sakprövning))

(2017/C 104/57)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Tyskland) (ombud: T. Mayer, advokat)

Svarande: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (ombud: D. Detken, biträdd av R. Van der Hout och A. Köhler, advokater)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF med bestridande av beslut från Efsa att avslå dels sökandens ansökan om förlängning av hennes utstationering som nationell expert vid Efsa, dels hennes ansökan om tillgång till handlingar hos Efsa.

Domslut

1)

Talan avvisas.

2)

Ingrid Alice Mayer ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 329, 22.9.2014.