25.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 27/46


Tribunalens dom av den 26 november 2015 – NICO mot rådet

(Mål T-371/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning))

(2016/C 027/56)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Schweiz) (ombud: J. Grayston, solicitor, samt advokaterna P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta och N. Pilkington)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och I. Rodios)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut i skrivelsen av den 14 mars 2014 genom vilken sökanden har kvarhållits på förteckningarna över personer och enheter som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39), i dess lydelse enligt rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 (EUT L 282, s. 58), och i bilaga IX till rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 (EUT L 282, s. 16).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska unions råd har åsamkats.


(1)  EUT C 261, 11.8.2014 .