23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/46


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Schroeder mot rådet och kommissionen

(Mål T-205/14) (1)

((Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Dumpning - Import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Kina - Förordning (EG) nr 1355/2008 ogiltigförklarad av domstolen - Skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av antagandet av förordningen - Skadeståndstalan - Uttömmande av de nationella rättsmedlen - Upptagande till sakprövning - Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter - Artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 1225/2009) - Omsorgsplikt - Orsakssamband))

(2015/C 389/49)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten K. Landry)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, biträdd inledningsvis av advokaterna D. Geradin och N. Tuominen därefter av advokaten N. Tuominen) och Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och R. Sauer)

Saken

Talan om ersättning för den skada sökanden påstår sig ha lidit till följd av rådets förordning (EG) nr 1355/2008 av den 18 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 350, s. 35), ogiltigförklarad genom dom av den 22 mars 2012, GLS (C-338/10, REU, EU:C:2012:158).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014.