23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/45


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Primagaz mot harmoniseringskontoret – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Mål T-195/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PRIMA KLIMA - Äldre gemenskapsvarumärke figurmärket PRIMAGAZ - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Omsättningskrets - Varu- och tjänsteslagslikhet - Känneteckenslikhet - Särskiljningsförmåga hos lovordande ordelement - Begreppsmässig jämförelse - Särskiljningsförmåga hos det äldre märket - Artikel 8.1 b förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/48)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten D. Régnier)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, och mönster) (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden som intervenerat vid tribunalen: Gerhard Reeh (Radnice, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaten W. Riegger)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 7 januari 2014 (ärende R 2304/2012-1) om ett invändningsförfarande mellan Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA och Gerhard Reeh.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av Kontoret för harmonisering inom den inre marknadens (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) första överklagandenämnd den 7 januari 2014 (ärende R 2304/2012-1) ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden avslog överklagandet i förhållande till produkterna ”Apparater för belysning, uppvärmning, torkning, ventilation: kolfilter för ventilation”.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 175, 10.6.2014.