23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/43


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Tilda Riceland Private mot harmoniseringsbyrån – Siam Grains (BASmALI)

(Mål T-136/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BASmALI - Äldre icke-registrerade varumärket eller äldre kännetecknet BASMATI - Relativt registreringshinder - Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/46)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indien) (ombud: advokaterna S. Malynicz, N. Urwin och D. Sills)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) (ombud: P. Geroulakos och P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailand)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 18 december 2013 (ärende R 1086/2012-4) om ett invändningsförfarande mellan Tilda Riceland Private Ltd och Siam Grains Co. Ltd.

Domslut

1)

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) meddelade den 18 december 2013 (ärende R 1086/2012 4) ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringskontoret ska bära sin rättegångskostnad och ersätta Tilda Riceland Private Ltds rättegångskostnad.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.