31.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 402/30


Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Molinos Río de la Plata m.fl. mot rådet

(Mål T-112/14–116/14 och T-119/14) (1)

((Dumpning - Import av biodiesel med ursprung i Argentina - Slutgiltig antidumpningstull - Talan om ogiltigförklaring - Branschorganisation - Personligen berörd - Upptagande till sakprövning - Artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1225/2009 - Normalvärde - Produktionskostnad))

(2016/C 402/32)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentina) (mål T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (mål T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentina) (mål T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (mål T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (mål T-119/14) (ombud: advokaterna J.-F. Bellis, R. Luff och G. Bathory)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis S. Boelaert och B. Driessen, därefter H. Marcos Fraile, biträdda av advokaterna R. Bierwagen och C. Hipp)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: M. França och A. Stobiecka-Kuik) och European Biodiesel Board (EBB) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna O. Prost och M.-S. Dibling)

Saken

Talan, med stöd av artikel 263 FEUF, om, i mål T-119/14, ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 av den 19 november 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien (EUT L 315, 2013, s. 2), och om, i målen T-112/14–T-116/14, ogiltigförklaring av denna förordning i den mån sökandena i dessa mål åläggs en antidumpningstull.

Domslut

1)

Målen T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 och T-119/14 förenas vad gäller domen.

2)

Artiklarna 1 och 2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 av den 19 november 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien ogiltigförklaras, såvitt de avser Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA och Bunge Argentina SA.

3)

Talan i mål T-119/14 ogillas i övrigt.

4)

I målen T-112/14–T-116/14 ska Europeiska unionens råd bära sina rättegångskostnader. Rådet ska även ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Molinos Río de la Plata i mål T-112/14, Oleaginosa Moreno Hermanos i mål T-113/14, Vicentin i mål T-114/14, Aceitera General Deheza i mål T-115/14 och Bunge Argentina i mål T-116/14.

5)

I mål T-119/14 ska Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) och rådet bära sina egna rättegångskostnader.

6)

Europeiska kommissionen och European Biodiesel Board (EBB) ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014.