24.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 421/63


Talan väckt den 17 september 2014 – ZZ mot ECB

(Mål F-95/14)

2014/C 421/93

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av ECB:s direktions beslut om att inte bevilja sökanden ytterligare löneförhöjning, i samband med den årliga revisionen av lön och bonus, för år 2014.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara direktionens beslut, som antogs den 25 februari 2014 och delgavs de anställda den 3 mars 2014, om att inte bevilja sökanden ytterligare löneförhöjning för år 2014,

ogiltigförklara beslutet att avslå den särskilda begäran som är daterad den 1 juli 2014 och som mottogs den 8 juli 2014,

om nödvändigt, ogiltigförklara beslutet som fattats av chefen för den ansvariga avdelningen/GD-H eftersom denne inte beaktade sökanden när det gällde ytterligare löneförhöjning eller föreslog att sökanden skulle ges en sådan, vilket kommunicerades indirekt genom direktionens beslut den 25 februari 2014 och genom beslutet att avslå den särskilda begäran som är daterad den 1 juli 2014,

besluta om ersättning för den materiella skadan som består i förlusten av en möjlighet att erhålla en ytterligare löneförhöjning under 2014, vilket har ett uppskattat värde på 54  635 euro, alternativt ogiltigförklara förfarandet som ledde fram till beslutet från den 25 februari 2014 och förordna att BCE ska anordna ett nytt förfarande för beviljande av ytterligare löneförhöjning för år 2014,

förplikta svaranden att ersätta den ideella skadan med ett belopp som skäligen kan uppskattas till 5  000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.