6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/31


Personaldomstolens beslut av den 14 juli 2014 – DJ mot Easa

(Mål F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 85, 22.3.2014 s. 27