8.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 439/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 5 september 2014 – Fazenda Pública mot Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

(Mål C-423/14)

(2014/C 439/26)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fazenda Pública

Motpart: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

Tolkningsfrågor

1)

Utgör unionsrätten, i synnerhet artikel 78 a i direktiv 2006/112/EG (1) hinder för att de markavgifter som gasdistributören betalat övervältras på slutkonsumenten, med oförändrat belopp och separat i förhållande till det pris som konsumenten ska betala för den gas som konsumerats, det vill sägs utan att avgiftsbeloppet inkluderats i detta pris?

För det fall den första frågan besvaras nekande, önskar den hänskjutande domstolen även få svar på följande fråga:

2)

Utgör unionsrätten, i synnerhet artiklarna 73–79 i direktiv 2006/112/EG hinder för att de markavgifter som gasdistributören betalat inte anses ingå i det beskattningsbara värdet när de övervältras på slutkonsumenten, med oförändrat belopp och separat i förhållande till det pris som konsumenten ska betala för den gas som konsumerats?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1)