1.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 431/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajowa Izba Odwoławcza (Polen) den 14 augusti 2014 — Esaprojekt Sp. z o.o. mot Województwo Łódzkie

(Mål C-387/14)

(2014/C 431/13)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Krajowa Izba Odwoławcza

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Esaprojekt sp. z o.o.

Motpart: Województwo Łódzkie

Tolkningsfrågor

1)

Får en ekonomisk aktör enligt artikel 51 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (nedan direktiv 2004/18/EG) (1) jämförd med principen om likabehandling och icke-diskriminerande behandling av ekonomiska aktörer och principen om öppenhet som fastställs i artikel 2 i nämnda direktiv i samband med en förklaring eller komplettering av handlingar ange andra kontrakt som fullgjorts (såsom utförda leveranser) än de som angavs i förteckningen över leveranser som bifogades anbudet, och framför allt ange kontrakt som fullgjorts av en annan enhet, och användning av resurser, som inte angetts i anbudet?

2)

Ska artikel 51 i direktiv 2004/18/EG mot bakgrund av domstolens dom av den 10 oktober 2013 i mål C-336/12 Manova av vilken det framgår att ”[p]rincipen om likabehandling ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en upphandlande myndighet efter det att fristen för att ansöka om att få delta i en offentlig upphandling har löpt ut, begär att en anbudssökande ska inkomma med handlingar som beskriver denna sökandes situation, såsom ett offentliggjort årsbokslut, vars förekomst före utgången av fristen för ansökan om att få delta i ett upphandlingsförfarande objektivt kan kontrolleras, såvida det inte i upphandlingsdokumenten uttryckligen krävdes att dessa upplysningar skulle ha getts in vid äventyr att anbudssökanden annars skulle uteslutas från upphandlingsförfarandet” tolkas så, att enbart sådana handlingar kan kompletteras vars förekomst före utgången av fristen för inlämnade av anbud eller ansökan om att få delta i upphandlingsförfarandet objektivt kan kontrolleras, eller så att domstolen enbart angett en av flera möjligheter, och en komplettering av handlingar även är möjlig i andra fall, till exempel genom att handlingar bifogas som inte existerade före denna tidpunkt, men som objektiv kan styrka att villkoret har uppfyllts?

3)

För det fall att fråga 2 besvaras så, att även en komplettering av andra handlingar än de som anges i dom C-336/12, Manova, är möjlig, är det då möjligt att komplettera handlingar som upprättats av en ekonomisk aktör, underleverantörer eller andra enheter vars kapacitet den ekonomiska aktören åberopat då de inte angetts tillsammans med anbudet?

4)

Är det enligt artikel 44 jämförd med artikel 48.2 a samt principen om likabehandling av ekonomiska aktörer som fastställs i artikel 2 i direktiv 2004/18/EG möjligt att åberopa andra enheters resurser som avses i artikel 48.3 varigenom den kunskap och erfarenhet som innehas av två enheter som var för sig inte innehar den kunskap och erfarenhet som krävs av den upphandlande myndigheten, räknas samman, när erfarenheten är odelbar (det vill säga det krävs att den ekonomiska aktören uppfyller villkoret för deltagande i förfarandet i dess helhet) samt det inte är möjligt att dela upp kontraktet (kontraktet utgör en helhet)?

5)

Är det enligt artikel 44 jämförd med artikel 48.2 a samt principen om likabehandling och icke-diskriminering som fastställs i artikel 2 i direktiv 2004/18/EG möjligt att åberopa erfarenheten hos denna kategori av ekonomiska aktörer, så att den ekonomiska aktör som fullgjort kontraktet i egenskap av en av de ekonomiska aktörer i denna kategori kan åberopa fullgörandet av denna grupp av aktörer oberoende av den del han haft i fullgörandet av kontraktet, eller om den enbart kan åberopa egen erfarenhet som vunnits då av den del av kontraktet som tilldelats honom inom gruppen fullgjorts?

6)

Ska artikel 45.2 g i direktiv 2004/18/EG enligt vilken en ekonomisk aktör som i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter eller har underlåtit att lämna information kan uteslutas från förfarandet, tolkas så att en ekonomisk aktör som lämnat oriktiga uppgifter som påverkar eller kan påverka förfarandets utgång ska uteslutas från förfarandet, såvida det fastställts att oriktiga uppgifter har lämnats genom att uppgifter som inte överensstämde med verkligheten har lämnats till den upphandlande myndigheten som påverkar den upphandlande myndighetens beslut att utesluta den ekonomiska aktören från förfarandet (och förkasta dess anbud), oavsett om den ekonomiska aktören har handlat medvetet och avsiktligt eller oavsiktligt av oaktsamhet eller vårdslöshet, eller inte har iakttagit den omsorgsplikt som ålåg den? Ska enbart den ekonomska aktör som anbringat felaktiga uppgifter (som inte överensstämmer med verkligheten) anses ha” lämnat oriktiga uppgifter … eller [ha] underlåtit att lämna sådan information [i allvarlig omfattning]” eller även den ekonomiska aktör som visserligen lämnat riktig information, men tillhandhållit denna information på ett visst sätt för att övertyga den upphandlande myndigheten om att den ekonomiska aktören uppfyllt samtliga villkor som ställts av denna, trots att det inte förhåller sig på det sättet?

7)

Kan en ekonomisk aktör enligt artikel 44 jämförd med artikel 48.2 a samt principen om likabehandling av ekonomiska aktörer som fastställs i artikel 2 i direktiv 2004/18/EG åberopa förvärvad erfarenhet, på så sätt att det hänvisas till två eller flera avtal såsom ett kontrakt, trots att den upphandlande myndigheten varken i meddelandet om upphandling eller i kontraktshandlingarna uppgett att en sådan möjlighet finns?


(1)  EUT L 134, s. 114.