8.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 303/27


Begäran om förhandsavgörande framställd av Ráckevei Járásbíróság (Ungern) den 1 juli 2014 – Banif Plus Bank Zrt. mot Márton Lantos och Mártonné Lantos

(Mål C-312/14)

2014/C 303/34

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Ráckevei Járásbíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Banif Plus Bank Zrt.

Svarande: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Tolkningsfrågor

1)

Innebär artikel 4.1.2 (investeringstjänster och investeringsverksamheter) och 4.1.17 (finansiellt instrument), samt bilaga I avsnitt C punkt 4 (transaktioner avseende terminer, derivatinstrument), i direktiv [2004/39/EG] (1) att erbjudande till kunder av en (valutakurs)transaktion utgör ett finansiellt instrument när det rättsligt är utformat som ett avtal om lån i utländsk valuta, och som består i ett kontantköp vid tidpunkten för utbetalningen av lånet och ett framtida köp vid tidpunkten för återbetalningen av lånet, som sker genom omvandling till forinter av ett belopp som registrerats i utländsk valuta och som innebär att kundens lån påverkas av kapitalmarknaden och dess risker (valutakursrisk)?

2)

Innebär bestämmelsen i artikel 4.1.6 (handel för egen räkning), och bestämmelsen i bilaga I avsnitt A punkt 3 (handel för egen räkning) i direktiv 2004/39/EG att en verksamhet avseende handel för egen räkning i fråga om det ovan i fråga 1 beskrivna finansiella instrumentet utgör en investeringstjänst eller en investeringsverksamhet?

3)

Ska det finansiella institutets bedömning enligt artikel 19.4 och 19.5 i direktivet av om investeringstjänsten är passande ske med beaktande av att terminstransaktionen – vilken utgör en investeringstjänst avseende derivatinstrument – erbjöds som en del av en annan finansiell produkt (nämligen ett låneavtal), och av att derivatinstrumentet i sig utgör ett sammansatt finansiellt instrument? Är artikel 19.9 i direktivet inte tillämpligt eftersom de risker som kunden tar i fråga om lånet och det finansiella instrumentet är fundamentalt olika, varför det måste ske en bedömning av huruvida investeringstjänsten är passande när transaktionen omfattar ett derivatinstrument?

4)

Innebär kringgåendet av artikel 19.4 och 19.5 i direktivet att det låneavtal som banken ingått med kunden är ogiltigt?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, s. 1)