8.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 303/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Österrike) den 17 april 2014 – Borealis Polyolefine GmbH mot Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Mål C-191/14)

2014/C 303/06

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Borealis Polyolefine GmbH

Motpart: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Giltighets- och tolkningsfrågor

1)

Är beslut 2013/448/EU (1) giltigt och strider det mot artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG (2) i den mån kommissionen inte i beräkningsunderlaget enligt artikel 10a.5 andra strecksatsen led a och b har tagit med utsläpp relaterade till rökgaser från anläggningar som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG och värme som används i anläggningar som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG och som stammar från kraftvärmeanläggningar, för vilka gratis tilldelning ges enligt artikel 10a.1 och 10a.4 i direktiv 2003/87/EG och beslut 2011/278/EU (3)?

2)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot artikel 3e och 3u i direktiv 2003/87/EG, i sig och/eller i förening med artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG, i den mån det föreskriver att koldioxidutsläpp relaterade till rökgaser – vilka kommer från anläggningar som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG – och värme som används i anläggningar som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG och som stammar från kraftvärmeanläggningar utgör utsläpp från ”elproducenter”?

3)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot målen med direktiv 2003/87/EG, i den mån det ger upphov till en assymmetri på så sätt att utsläpp relaterade till förbränning av rökgaser och kraftvärme inte tas med i beräkningsunderlagt enligt artikel 10a.5 andra strecksatsen led a och b fastän de ska ges gratis tilldelning enligt artikel 10a.1 och 10a.4 i direktiv 2003/87/EG och beslut 2011/278/EU?

4)

Är beslut 2011/278/EU ogiltigt och strider det mot artikel 290 FEUF och artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG, i den mån dess artikel 15.3 ändrar artikel 10a.5 andra strecksatsen led a och b i direktiv 2003/87/EG på ett sådant sätt att angivelsen ”anläggningar som inte omfattas av punkt 3” ersätts med ”anläggningar som inte genererar el”?

5)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot artikel 23.3 i direktiv 2003/87/EG, i den mån beslutet inte antagits enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll, vilket föreskrivs i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG och artikel 12 i förordning nr 182/2011/EU?

6)

Ska artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att det inte är möjligt att innehålla gratis tilldelningar på grund av rättsstridig beräkning av en sektorsövergripande korrigeringsfaktor?

7)

Ska artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG, i sig och/eller i förening med artikel 15.3 i beslut 2011/278/EU, tolkas så, att det inte är möjligt att tillämpa en nationell bestämmelse enligt vilken den på ett rättsstridigt sätt beräknade enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn i artikel 4 i beslut 2013/448/EU och dess bilaga II ska tillämpas på gratis tilldelningar i en medlemsstat?

8)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG, i den mån det endast innefattar utsläpp från anläggningar som ingick i gemenskapssystemet från och med år 2008, vilket innebär att beslutet inte innefattar utsläpp relaterade till verksamhet som ingår i gemenskapssystemet sedan år 2008 (i den ändrade versionen av bilaga I till direktiv 2003/87/EG) när denna verksamhet har bedrivits i anläggningar som redan ingick i gemenskapssystemet före år 2008?

9)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG, i den mån det endast innefattar utsläpp från anläggningar som ingick i gemenskapssystemet från och med år 2013, vilket innebär att beslutet inte innefattar utsläpp relaterade till verksamhet som ingår i gemenskapssystemet sedan år 2013 (i den ändrade versionen av bilaga I till direktiv 2003/87/EG) när denna verksamhet har bedrivits i anläggningar som redan ingick i gemenskapssystemet före år 2013?


(1)  Kommissionens beslut 2013/448/EU av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 240, s. 27).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32).

(3)  2011/278/EU: Kommissionens beslut av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, s. 1).