24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 14 april 2014 – EasyPay AD, Finance Engineering AD mot Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Mål C-185/14)

2014/C 194/21

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: EasyPay AD, Finance Engineering AD

Motpart: Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Tolkningsfrågor

1)

Ska en posttjänst såsom postgireringstjänsten, varigenom penningbelopp överförs från avsändaren, som i det här fallet är staten, till mottagaren – vilka är personer som uppbär sociala förmåner – inte anses falla under tillämpningsområdet för direktiv 97/67 (1), i dess ändrade lydelse genom direktiven 2002/39 (2) och 2008/6 (3), vilket alltså innebär att den omfattas av bestämmelserna i artiklarna 106 och 107 FEUF?

2)

Om den första frågan ska besvaras jakande: Ska artiklarna 106 och 107 FEUF tolkas så, att de inte medger en inskränkning av den fria konkurrensen i samband med tillhandahållandet av en posttjänst enligt ovan, om detta motiveras med tvingande hänsyn för att kunna garantera medborgarnas författningsenliga rätt och statens socialpolitik och om samtidigt tjänsten är av sådant slag att den kan klassificeras som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, förutsatt att kompensationen till den som tillhandahåller tjänsten utgör en ersättning som inte överstiger det belopp som har fastställts i artikel 2.1 a i kommissionens beslut K(2011) 9380 av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 14, s. 14).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen (EGT L 176, s. 21).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT L 52, s. 3).