24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 1 april 2014 – AEEG mot Antonella Bertazzi m.fl.

(Mål C-152/14)

2014/C 194/16

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Motparter: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Tolkningsfrågor

1)

Är det i princip möjligt att anse en nationell bestämmelse (artikel 75.2 i lagdekret nr 112 av år 2008) förenlig med klausul 4.4 i [bilagan till] direktiv 1999/70/EG (1) om det enligt denna bestämmelse – beträffande arbetsuppgifter som förblivit oförändrade och är precis desamma för visstidsanställda som för fast anställda – inte ska tas någon som helst hänsyn till anställningstid som visstidsanställd hos oberoende myndigheter, i de fall då de berörda personerna undantagsvis fått fast anställning på grundval av uttagningsprov som, även om de inte är fullt jämförbara med de mer krävande offentliga uttagningsprov som andra anställda genomgått, stadgas i lag och därmed enligt artikel 97 tredje stycket i den italienska grundlagen utgör en legitim grund för att bedöma en sökandes lämplighet för arbetsuppgifterna?

2)

a)

Om ovannämnda lagstiftning anses oförenlig med gemenskapsrättens principer beträffande de berörda visstidsanställda, är det då möjligt att finna objektiva skäl för att avvika från likabehandling av nämnda arbetstagare jämfört med andra fast anställda i form av det ”socialpolitiska skälet” att personer som fått sin tjänst omvandlad till en fast anställning inte ska jämställas med redan fast anställda, i enlighet med den allmänna regeln att tjänster i den offentliga förvaltningen ska tillsättas genom uttagningsprov (en regel som stadgas i artikel 97 tredje stycket i grundlagen och från vilket undantag endast får göras i lag, såsom skett i den aktuella lagstiftningen, enligt vilken det räcker att godkännas i ett urvalsförfarande), och kan kraven enligt detta skäl – mot bakgrund av domstolens slutsatser i punkt 47 i dess beslut av den 7 mars 2013 i mål C-393/11, AEEG mot Bertazzi m.fl. – anses uppfyllt, vad gäller proportionalitet, redan genom att visstidsanställda på fått sina anställningar omvandlade till fasta tjänster med en personlig lönekompensation, som efter hand absorberas av den allmänna löneutvecklingen och som inte kan omprövas, vilket innebär ett avbrott i den normala befordringsgången vad gäller löneökningar och tillträde till högre tjänstegrader?

b)

Om det däremot, när väl lämpligheten för givna arbetsuppgifter har fastställts, görs regelbundna utvärderingar för att kontrollera att dessa arbetsuppgifter utförs korrekt, för att låta de berörda anställda avancera till högre lönenivåer och tjänstegrader med möjlighet att flytta över till en annan kategori på basis av uttagningsprov som hålls senare, skulle det då räcka för att återställa jämvikten mellan anställda som fått sina tjänster omvandlade till fasta anställningar och anställda som rekryterats genom offentliga uttagningsprov, utan att tjänstetiden sätts till noll och lönen till ingångslön för den förstnämnda kategorin (om det inte heller föreligger någon nämnvärd fördel för den senare kategorin enligt AEEG:s regler vad gäller befordringsgång, såsom beskrivs ovan), med följden att det i det aktuella fallet inte skulle finnas några objektiva skäl, hänförliga till kraven på objektivitet och öppenhet, för att avvika från direktiv 1999/70/EG som kan tillämpas på anställningsvillkoren i fråga under de specifika omständigheterna i detta fall?

3)

Är det i alla händelser – såsom tycks följa av punkterna 47 och 54 i domstolens beslut i det ovannämnda målet AEEG mot Bertazzi m.fl. – nödvändigt att erkänna att rådande praxis att bestämma tjänstetiden till noll är oproportionerlig och diskriminerande (med följden att den relevanta nationella lagstiftningen inte får tillämpas …), samtidigt som det även fortsatt måste anses finnas ett behov av att skydda ställningen för sökande som framgångsrikt genomgått uttagningsprov, utan att det hindrar att det ankommer på myndigheten att avgöra, utifrån en omsorgsfull bedömning, vilka åtgärder som härvid ska vidtas (i form av en ”bonus”, rätt till förtur i befordringsprocesser för dem som rekryterats genom uttagningsprov eller på annat sätt inom ramen för det utrymme för skönsmässig bedömning som de nationella myndigheterna har att organisera den offentliga förvaltningen)?


(1)  Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, s. 43).