10.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 17 mars 2014 – Sveda UAB mot Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-126/14)

2014/C 175/29

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sveda UAB

Motpart: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Övrig part: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Tolkningsfråga

Ska artikel 168 i rådets direktiv 2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas så, att den ger en beskattningsbar person rätt att dra av ingående mervärdesskatt som betalats i samband med tillverkning eller förvärv av investeringsvaror som är avsedda att användas i rörelsen, såsom de här aktuella investeringsvarorna, vilka (i) är direkt avsedda att utan vederlag ställas till allmänhetens förfogande, men (ii) kan anses utgöra ett medel för att locka besökare till en plats där den beskattningsbara personen, inom ramen för sin ekonomiska verksamhet, planerar att tillhandahålla varor och/eller tjänster?


(1)  EUT L 347, s. 1.