22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 januari 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH mot Hauptzollamt Osnabrück

(Mål C-5/14)

2014/C 85/29

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Motpart: Hauptzollamt Osnabrück

Tolkningsfrågor

1.

Har en nationell domstol även rätt att hänskjuta frågor till Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 andra meningen jämförd med artikel 267 första meningen led b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som har ställts beträffande tolkningen av unionsrätten mot bakgrund av en nationell bestämmelse om domstolen inte enbart anser att det är osäkert huruvida bestämmelsen är förenlig med unionsrätten, utan även att den nationella bestämmelsen är oförenlig med den nationella grundlagen och därför redan har väckt talan i ett parallellt förfarande vid författningsdomstolen, vilken enligt nationell lagstiftning är exklusivt behörig att pröva huruvida lagar är förenliga med grundlagen och denna domstol ännu inte har avgjort nämnda mål?

Om den första frågan besvaras jakande:

2.

Utgör direktiven 2008/118/EG (1) och 2003/96/EG (2) som antagits för att harmonisera punktskatt och för energiprodukter och elektricitet i unionen hinder mot ett införande av en nationell skatt som påförs på sådant kärnbränsle som används vid kommersiell framställning av elektricitet? Har det betydelse huruvida den nationella skatten kan förväntas övervältras på konsumenterna genom elpriset och vad ska i förekommande fall förstås med övervältring?

3.

Kan ett företag värja sig mot en skatt som en medlemsstat påför i syfte att erhålla inkomster från användningen av kärnbränsle vid kommersiell framställning av elektricitet genom att invända att påförandet av skatten utgör ett stöd som enligt artikel 107 FEUF strider mot unionsrätten?

Om den föregående frågan ska besvaras jakande:

Utgör den tyska lagen om skatt på kärnbränsle, enligt vilken en skatt i syfte att erhålla inkomster endast påförs företag som använder kärnbränsle vid kommersiell framställning av elektricitet, ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 FEUF? Vilka omständigheter ska beaktas vid prövningen huruvida andra företag som inte påförs skatt på samma sätt, i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i jämförbara situationer?

4.

Strider påförandet av den tyska skatten på kärnbränsle mot bestämmelserna i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat Euratom)?


(1)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 2009, s. 12).

(2)  Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, s. 51).