1.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 431/17


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 25 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Rüsselsheim — Tyskland) — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock mot Condor Flugdienst GmbH

(Mål C-316/14) (1)

(2014/C 431/27)

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.