7.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 294/6


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-63/14) (1)

((Fördragsbrott - Statligt stöd - Olagligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden - Skyldighet att återkräva stöd - Absolut hinder - Ersättning för en tjänst som kompletterar grundservicen))

(2015/C 294/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky)

Svarande: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam och J. Bousin)

Domslut

1)

Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 288 fjärde stycket FEUF och artiklarna 3, 4 och 5 i kommissionens beslut 2013/435/EU av den 2 maj 2013 om det statliga stöd SA.22843 (2012/C) (f.d. 2012/NN) som Frankrike har genomfört till förmån för Société Nationale Corse Méditerranée och Compagnie Méridionale de Navigation genom att inte inom de föreskrivna fristerna vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA betalar tillbaka det statliga stöd som förklarats olagligt och oförenligt med den inre marknaden i artikel 2.1 i ovannämnda beslut, genom att inte inom de föreskrivna fristerna ställa in alla utbetalningar av det stöd som avses i nämnda artikel 2.1 och genom att inte inom den fastställda fristen informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att följa det aktuella beslutet.

2)

Republiken Frankrike ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.