26.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/31


Tribunalens beslut av den 10 november 2014 – Filator mot kommissionen och ECB

(Mål T-294/13) (1)

((”Talan om ogiltigförklaring och skadestånd - Stabilitetsprogrammet för Cypern - Samförståndsavtal om särskilda ekonomiska förutsättningar, undertecknat av Republiken Cypern och ESM - Tribunalens behörighet - Orsakssamband - Talan kan i vissa delar inte tas upp till sakprövning och det är uppenbart att talan i övriga delar är ogrundad”))

(2015/C 026/39)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (ombud: C. Paschalides, solicitor, och advokaten A. Paschalides)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders och J.-P. Keppenne) och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan och F. Athanasiou, biträdda av advokaterna W. Bussian, W. Devroe och D. Arts)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av punkterna 1.23–1.27 i samförståndsavtalet om särskilda ekonomiska förutsättningar, undertecknat av Republiken Cypern och Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) den 26 april 2013, samt talan om ersättning för den skada som sökanden åsamkats med anledning av att punkterna 1.23–1.27 tagits med i nämnda avtal och med anledning av att kommissionen underlåtit att fullgöra sin tillsynsplikt.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Fialtor Ltd ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).


(1)  EUT C 226, 3.8.2013.