24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/38


Tribunalens beslut av den 28 april 2014 – Deweerdt m.fl. mot revisionsrätten

(Mål T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 123, 27.4.2013