19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/25


Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Gold Crest mot harmoniseringskontoret (MIGHTY BRIGHT)

(Mål T-714/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MIGHTY BRIGHT - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 346/28)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Gold Crest LLC (Goleta, Förenta staterna) (ombud: advokaterna P. Rath och W. Festl-Wietek)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: S. Bonne)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 8 oktober 2013 (ärende R 2038/2012-2), avseende en ansökan om registrering av ordkännetecknet MIGHTY BRIGHT som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gold Crest LLC ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta Kontoret för harmonisering inom den inre marknadens (varumärken och mönster)rättegångskostnader.


(1)  EUT C 61, 1.3.2014.