7.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 359/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litauen) den 7 oktober 2013 — Fast Bunkering Klaipėda UAB mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-526/13)

2013/C 359/07

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fast Bunkering Klaipėda UAB

Motpart: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfråga

Ska artikel 148 a i direktiv 2006/112 (1) tolkas så, att undantaget från mervärdesskatt i den bestämmelsen gäller inte bara leveranser av varor till den som använder ett fartyg på öppna havet och som använder dessa varor för proviantering av fartyget, utan även leveranser till andra än den som använder fartyget, närmare bestämt till mellanmän som inte agerar öppet som mellanled, när den slutliga användningen av varorna vid tidpunkten för leveransen redan är känd och styrkt och bevis för detta har uppvisats för skattemyndigheten enligt de villkor som uppställs i lag?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).