30.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 352/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 27 september 2013 — Belgacom SA, som trätt i stället för Belgacom Mobile SA, mot Province de Namur

(Mål C-517/13)

2013/C 352/17

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Namur

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Belgacom SA, som trätt i stället för Belgacom Mobile SA

Motpart: Province de Namur

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (1) tolkas så, att den hindrar att en nationell eller lokal myndighet i sin lagstiftning — av budgetskäl som saknar samband med denna auktorisation — inför en avgift på den infrastruktur för mobilkommunikation som används i den verksamhet som omfattas av en allmän auktorisation beviljad med stöd av nämnda direktiv (vid behov med åtskillnad mellan det fallet att infrastrukturen uppförs på privat egendom och det fallet att den uppförs på offentlig egendom)?

2.

Ska artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) tolkas så, att den hindrar att en nationell eller lokal myndighet i sin lagstiftning — av budgetskäl som saknar samband med denna auktorisation — inför en avgift på den infrastruktur för mobilkommunikation som ingår anges bland de uppräknade villkoren i del A i bilagan till nämnda direktiv, särskilt som den inte utgör en administrativ avgift i den mening som avses i artikel 12 i direktivet?


(1)  EGT L 108, s. 21.