20.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 207/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 15 april 2013 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mot Ministero delle Infrastructure e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

(Mål C-208/13)

2013/C 207/18

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Motparter: Ministero delle Infrastructure e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico

Tolkningsfrågor

1.

Är medlemsstaternas nationella bestämmelser som föreskriver de lägsta driftskostnaderna inom vägtransportbranschen och innebär ett utifrån styrt fastställande av en komponent av ersättningen för tjänsten och därmed av avtalspriset förenliga med skyddet av den fria konkurrensen, den fria rörligheten för företag, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster (som fastslås i artikel 4.3 FEU och artiklarna 101 FEUF, 49 FEUF, 56 FEUF samt 96 FEUF), och i så fall i vilken utsträckning?

2.

Kan inskränkningar i nämnda principer, och i så fall under vilka villkor, vara berättigade av hänsyn till det allmänna intresset av att upprätthålla trafiksäkerheten, och kan fastställandet av de lägsta driftskostnaderna enligt bestämmelserna i artikel 83 bis i lagdekret nr 112/2008, med ändringar och tillägg, funktionsmässigt tjäna detta syfte?

3.

Kan fastställandet av de lägsta driftskostnaderna ur ovannämnda synvinkel överlåtas i första hand till frivilliga överenskommelser mellan de involverade kategorierna av aktörer och, i andra hand, till organ med en sammansättning där representanter för de ekonomiska privata aktörerna i branschen är starkt representerade när lagstiftningen inte fastställer några kriterier i förväg?