15.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 171/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tyskland) den 18 mars 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH mot Freisttat Bayern

(Mål C-137/13)

2013/C 171/27

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Motpart: Freisttat Bayern

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 27.1 f i förordning (EG) nr 889/2008 (1) tolkas så, att användning av de angivna ämnena endast föreskrivs om en unionsrättslig bestämmelse eller en nationell bestämmelse som är förenlig med unionsrätten direkt föreskriver att dessa ämnen ska tillsättas i livsmedlet i fråga eller om det åtminstone anger en lägsta halt av de angivna ämnen som ska tillsättas?

2.

Om fråga 1 besvaras nekande: Ska artikel 27.1 f i förordning (EG) nr 889/2008 tolkas så, att användning av de angivna ämnen föreskrivs även i de fall då ett livsmedel släpps ut på marknaden som kosttillskott respektive med hälsopåståenden utan att åtminstone ett av de angivna ämnena tillsätts skulle vara vilseledande och missvisande för konsumenterna, eftersom livsmedlet inte kan fullgöra sitt ändamål som kosttillskott respektive inte kan fullgöra det ändamål som anges i hälsopåståendet om det innehåller en alltför låg koncentration av ett av de angivna ämnena?

3.

Om fråga 1 besvaras nekande: Ska artikel 27.1 f i förordning (EG) nr 889/2008 tolkas så, att användning av de angivna ämnena föreskrivs även i de fall då ett visst hälsopåstående endast får användas för livsmedel som ska innehålla en viss ”betydande” mängd av minst ett av de angivna ämnena?


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, s. 84)