Nyckelord
Domslut

Nyckelord

Gemenskapsvarumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Prövning av invändning – Bevis på användning av det äldre varumärket – Verkligt bruk – Begrepp – Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2) (se punkterna 29 och 32)

2. Gemenskapsvarumärke – Ingivande av ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke – Avgränsning av vilka varor och tjänster som varumärket avser – Användning av de allmänna beteckningarna i rubrikerna till klasserna i Niceklassificeringen – Skyldighet för sökanden att precisera vilka varor eller tjänster som avses med ansökan (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3) (se punkterna 40 och 41)

3. Gemenskapsvarumärke – Harmoniseringsbyråns beslut – Principen om likabehandling – Principen om god förvaltningssed – Harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis – Legalitetsprincipen (se punkt 45)

4. Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Underlåtenhet att ange vari den åberopade felaktiga rättstillämpningen består – Avvisning (Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 112.1 första stycket c) (se punkt 54)

Domslut

Domslut

1) Överklagandet ogillas.

2) Reber Holding GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 17 juli 2014 – Reber Holding mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑141/13 P) ( 1 )

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Figurmärke Walzer Traum — Invändning från innehavaren av det nationella ordmärket Walzertraum — begreppet verkligt bruk av varumärket — Tidigare beslut ej beaktade — Principen om likabehandling”

1. 

Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket — Verkligt bruk — Begrepp — Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2) (se punkterna 29 och 32)

2. 

Gemenskapsvarumärke — Ingivande av ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke — Avgränsning av vilka varor och tjänster som varumärket avser — Användning av de allmänna beteckningarna i rubrikerna till klasserna i Niceklassificeringen — Skyldighet för sökanden att precisera vilka varor eller tjänster som avses med ansökan (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3) (se punkterna 40 och 41)

3. 

Gemenskapsvarumärke — Harmoniseringsbyråns beslut — Principen om likabehandling — Principen om god förvaltningssed — Harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis — Legalitetsprincipen (se punkt 45)

4. 

Överklagande — Grunder — Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen — Underlåtenhet att ange vari den åberopade felaktiga rättstillämpningen består — Avvisning (Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; domstolens rättegångsregler, artikel 112.1 första stycket c) (se punkt 54)

Domslut

1) 

Överklagandet ogillas.

2) 

Reber Holding GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


( 1 ) EUT C 141, 18.5.2013.